Klubliv / Vedtægter

Kajak-regler

Kajak-reglementet er sidst opdateret af Tønder Roklub Bestyrelse i 2011.

Det består af 3 dele:
- Kajakreglement og frigivelse
- Langturs-reglement
- Vinterronings-reglement

Kajakreglement og frigivelse

§1 En kajakroer i Tønder Roklub, skal gøres bekendt med og læse “sikkerhedsbestemmelser i DKF”, som er en rammebestemmelse med minimumskrav til klubber tilsluttet DKF ( Dansk Kano og Kajakforbund ).
Et eksemplar vil kunne ses i roklubben / på klubbens hjemmeside.

§2 Frigivning af kajakroeren kan tidligst foretages, når denne er fyldt 12 år.
Indtil roeren er frigivet, skal denne være ifølge med en frigiven kajakroer / instruktør, der har bestyrelsens tilladelse til at ro med ikke frigivne medlemmer.

For frigivelse ( roning uden ledsagelse ) gælder følgende :

• Kajak-roeren skal godtgøre, at kunne svømme 600m.

• Kajak-roeren skal vise, at han/hun kan iføre sig sin redningsvest i vandet efter kæntring, derefter bjærge sig selv og kajakken i land, tømme kajakken for vand og entre kajakken for videre roning.

• Kajak-roeren skal kunne yde og modtage såkaldt “makkerhjælp” til entring af kajakken.

• Kajak-roeren skal have roet mindst 50 km, for at kunne frigives til klubbens “daglige rofarvand”.

• Frigivelsen meddeles af en kajakroer / instruktør, der har tilladelse hertil fra klubbens bestyrelse.

§3 Redningsvest skal ifølge DKF altid medbringes i kajakken.
For anvendelse af redningsvest gælder desuden :

• Den ikke frigivne kajakroer skal altid være iført redningsvest.

• Kajakroere der endnu ikke er fyldt 15 år, skal altid være iført redningsvest.

• For roning i perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk for alle roere, at bære redningsvest iflg. DKF.

§4 For medlemmer under 18 år gælder :

• En forælder / værge skal ved indmeldelsen give samtykke til, at medlemmet må deltage i roning i Tønder Roklub. Herved tilkendegiver underskriveren, at have læst klubbens sikkerhedsbestemmelser for kajakroning, og at man er indforstået med disse.

( Blanketten “samtykke til kajakroning for unge under 18 år” anvendes.

§5 Roning med børn under 12 år, således også som passager i K2, kan i enkelte tilfælde tillades. Dette må da alene være med en rutineret kajakroer / instruktør, der har tilladelsen hertil fra klubbens bestyrelse.

§6 Frigivne medlemmer må anvende klubbens kajakmateriel ifølge de bestemmelser der iøvrigt måtte være herom.

Langturs-reglement

§1 Ved langtur forståes roning på farvand, der ikke er omfattet af definitionen “de daglige rofarvand”.

§2 Den frigivne roer skal have roet en samlet distance på 300 Km, og iøvrigt vurderes som ansvarsbevidst og sikker, inden tilladelse til anvendelse af klubbens materiel på langtur kan gives.

Tilladelse gives af bestyrelse / instruktør.

Den ikke frigivne kajakroer kan altid deltage på langtur, såfremt det foregår i følge med rutineret frigiven kajakroer / instruktør.

§3 Det påhviler roeren der tager på langtur at sikre, at de gældende regler udstedt af DKF og Tønder Roklub fortsat overholdes, herunder :

• at der i båden forefindes opdriftsanordning, der kan holde båden flydende såfremt denne bordfyldes.

• at der medføres redningsvest.

• at der i båden er fastgjort et øsekar.

§4 Iøvrigt gælder klubbens regler for ansvar- og hæftelse for medbragt / lånt klubmateriel.

Vinterronings-reglement

§1 Kajak-roning mellem standerstrygning og standerhejsning, i det følgende benævnt vinterroning, kan i Tønder Roklub kun finde sted når disse regler følges.

Tidspunkt for standerstrygning og standerhejsning fastsættes alene af bestyrelsen.

§2 Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang, til en halv time før solnedgang.

Vandet mellem kajakken og nærmeste bred skal være isfrit, og afstanden til bredden holdes under 25 m.

§3.1 Vinterroning på egen hånd må foregå ubegrænset indefor det daglige rofarvand, når man som frigivet roer har roet mindst 300 Km i den netop afsluttede sæson, og i øvrigt er fyldt 15 år ved vinterperiodens start.

Disse roere må ligeledes ro udenfor “det daglige rofarvand” i vinterperioden, dog skal kravene i nærværende reglement fortsat følges.

§3.2 øvrige frigivne roere, der ikke opfylder distancekravet ovenfor, må på egen hånd ro indenfor følgende afgrænsede område.

<.. på Vidåen mellem klubhuset og jernbanebroen, samt på Grønåen op til Vindtvedkanalen>

Disse roere må også deltage i roning på det øvrige “daglige rofarvand”, såfremt det foregår i følgeskab med rutineret roer / instruktør, der lever op til kravene i §3-1.

§4 Under udøvelse af vinterroning skal DKF´s regler følges, dvs. der skal benyttes redningsvest/svømmevest af alle roere i tidsrummet 1. oktober til 1. maj.

§5 Iøvrigt kræves, at den enkelte kajakroer til enhver tid er bekendt med de risici roning i vinterperioden kan indebære for egen / anden person (ex. ro-makker), samt at roeren tager de nødvendige forholdregler alvorligt.

Roeren skal være iført våddragt, tørdragt eller medbringe en vandtæt pose med tørt tøj

Findes en kajakroer ikke, at ville leve op til nærværende regler, kan den siddende bestyrelse fratage denne roers tilladelse til vinterroning i Tønder Roklubs regi.

Tønder Roklubs bestyrelse 2011.

 

 

Vedtægter og reglementer for Tønder Roklub

 
Bemærk: private kajakker, udstyr m.m. der opbevares i klubhuset, skal være dækket af ejerens egen forsikring.
 
 
Tønder Roklub, Wegners Plads 4, 6270 Tønder